0

ԻՍԿ ԱՅՍՕՐ


Այսօր գնացինք դուրս խաղալու, ես,Նարեկը ու Արտաշեսը խաղում ենք մենք ուրախանում ենք:Արտաշեսը ձնագնդիկով  խբեց   իմ դեմքին և մենք ծիծաղեցինք:Ես ամբողջությամբ ձյուն եմ: Նարեկը ընկավ ձյան մեջ և ես ծիծաղեցի:

Реклама
0

Ձյուն


նայում եմ ձյուն:Ես ուզում եմ խաղամ,սպիտակ գույն է,փափուկ :Այսօր ձյուն է եկել,իսկ հիմա վերջացավ:Եթե ձյուն է գալիս, ես ուրախանում եմ:Ես ուզում եմ պատրատեմ ձնեմարդ: Ես կարողանում եմ պատրատեմ: Ես շատ եմ սիրում ձյուն, եթե արագ ձյուն է գալիս:

0

Մաթեմատիկա


վարժ.568                                                                                                                                                                                                                 ա)0+0+0=0                     գ)2:(1+1)=1

բ)1+0+1=2                        դ)(1:1):(2:2)=1
ե)(21:21):157=157                                                                                                                                                                                                   ջ)868x(11-11)=0                                                                                                                                                                             վարժ.569

ա)3x(72:18)+7x(81-70)=89

1)72:18=4     2)81-70=11  3)3×4=12

4)11×7=77    5)77+12=89

                                                                                                                  բ)(925-890)x4-2x(600:15)=60

1)925-890=35   2)600:15=40

3)35×4=140  4)40×2=80  5)140-80=60

գ)(379+621):125+(94-31)x8= 512

1)379+621=1000  2)94-31=63  3)1000:125=8

4) 63×8=504 5)504+8=512

դ)(32×5)x4+(600:100):3=42

1)32×5=160  2)600:100=6  3)160:4=40

4)6:3=2  5)40+2=42

0

Մայրենի


 հաց ախշատել Ապրուստի միզոցներ վաստակել Հապա ինչու երեխաներ էս տեսակ տարօրինակ  կերպարանք են առել նրա համար, որ ինձ օգնեն, հաց աշխատենք, են ապրուստ անենֆ (ՀԹ):ՀԱԾ  ԴՆԵԼ Սեղան պատրաստել Հյուրասինել Զատին հաց դրեց հյուրի առազ (ՀԹ):ՀԱԾԸ  ԽԼԵԼ Ապրուստի միզոցներից զրկել ուրեմն քո դու մի օր իմ որդու հացը խլես (ՊՊ): ՀԱՑԸ ԿՈԿՈՐԴՈՎ (ՆԵՐՍ)  Զգնալ Զկարողանալ ուտել ախորժակ չունենալ հուղմուքից  վշտից, մտահոգություն և այլն: Մի կտոր չոր հացն ինչ է, կոկորդովս ներս չի գնում, երբ հիշում եմ Սոնայի ինձ ուղղված հայացքը:

0

Մայրենի


1-ին ստուգում

 1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում:Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Հետո շունն ու եզը հերթով եկան;

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց:

Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

  1. Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

արշալույս, դափնի, դդում, եղնիկ,Խրճիթ, կաղնի, որս, փոթորիկ, քարայր:

  1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Երեկո-3 հնչյուն  տառ 5

արջ- 3 տառ 3  հնչյուն

եղևնի-5 տառ 3  հնչյուն

որսորդ-6 տառ 5  հնչյուն

վերև-4 տառ 3 հնչյուն

ողնաշար-7 տառ 5 հնչյուն

  1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ներքև-ներ+քև

արևային-ա+րե+վա+յին

Երևան-ե+րե+վան

գլխարկ-գըլ+խարկ

կածան-կա+ծան

գրիչ-գը+րիչ

վերջնական-վերջ+նա+կան

կտրտել-կը+տըր+տել

  1. Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ
0

Մայրենի


թոռներ,դաներ,(դուռն),ծոռներ

ծնկներ,ուրներ,ձեռներ                                                                    բեռներ,լեռներ,մկներ                                                                      հարաներ,ձկներ,կռներ                                                                    նռներ,գառներ

0

Մաթեմատիկա


                                 16.09.2016                                                                                                   Պ.6.                                                                                                                                                                                               3.ԿԱՐԳԵՐ . ԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ                                                1615-1×1000+6×100+1×10+5×1

    55.             լուծում

                1)70×8=560                                                                                           2)560:80=7                                                                                                                  Պատ 7 ժամում

0

Մայրենի


                            Բնութագրել միստր  Ուայլիին                          տասերը օ,ո  օրեցօր օրըստօրե կեստ միզօրե որդ որթ  տերև-տե-րև                                                                                      տերևաթափ-տե-րև-րե-վա-թափ                                            անձրև-անձ-րև                                                                                անձրևային-անձ-րե-վա-յին                                                      ե-րե-վա-կա-յու-թյուն                                                                սեր-կե-վիլ                                                                                          հա-րե-վան                                                                                          գը-րա-դա-րակ                                                                                 ճըռ-ճը-ռալ                                                                                         ծը-խել                                                                                                   շըն-չա-կը-տուր                                                                               ան-կըրկ-նե-լի                                                                                 կըրկ-նել

0

Մայրենի


Ընտրյալների 10 գլխավոր նշաններն ըստ Սուրբ Հայրերի

 

avetaranԱ. Ով ուղիղ հավատ ու աներկբա հույս ունի, սիրում է Աստծուն և ընկերոջը, Աստծուց երկնչում է և փորձում է պահել Նրա պատվիրանները, նախանձավոր է լինում Աստծո փառքին ու ջանք թափում ընկերոջ փրկության համար:

Բ. Ով բոլոր գործերում որպես իր վերջին նպատակ ունի Աստծո Արքայությունը, նպատակակետը հարստությունը չէ, փառքը, պատիվը և աշխարհի բոլոր բաների անկարգ բաղձանքը:
Գ. Ով հանուն Քրիստոսի անտրտունջ համբերում է բոլոր վշտերին ու փորձություններին, իրեն վերաբերող ամեն ինչ հանձնում է աստվածային տեսչությանը և ամեն ինչում համաձայնում Աստծո կամքին:
Դ. Ով հեզ ու խոնարհամիտ է, ամենքին բարիք է կամենում և ոչ ոքի չարիք գործել չի խորհում, բոլորին ներում է և նրանց փրկության համար աղոթում:
Ե. Ով ամեն ժամանակ իր կարողության չափով ողորմություն է տալիս կարոտյալներին, խնամում հիվանդներին, օգնում փորձանքի մեջ եղած մարդկանց, ուսուցանում տգետներին ու խրատում անխրատներին:
Զ. Ով իրեն մեղավոր է համարում, հոգու խոնարհությամբ զղջում մեղքերի համար, հաճախ խոստովանում ու ապաշխարում և արժանապես մոտենում հաղորդվելու Տիրոջ մարմնի ու արյան Խորհրդին:
Է. Ով զգուշանում է մահացու մեղքերից և, որքան հնարավոր է, ներելի հանցանքներից, հեռանում է մեղքի պատճառից և իր զգայարաններն ամեն անվայել բանից հեռու պահում, մարմնավոր հաճույքներից փախչում և մարմինը պահքով ու ժուժկալությամբ ճնշում:
Ը. Ով հոժարությամբ ունկնդրում է հոգեշահ խրատներ, ականջալուր լինում հորդորներին և խորհուրդներին և Աստծո պատգամները սրտի ուրախությամբ լսում ու ջանում է կատարել:
Թ. Ով ջերմեռանդությամբ մասնակցում է Սուրբ Պատարագին և հոգևոր արարողություններին, անձանձիր կատարում իր ամենօրյա աղոթքները, ապավինում Սուրբ Աստվածածնին և նրան խնդրում բարեխոսել Աստծո առաջ:
Ժ. Ով խոկում է իր կյանքի որակի մասին, իր սխալների մասին, խորհում և անդրադառնում դրանց, որոշում շտկել, խոկում է իր մահվան, Աստծո դատաստանի ու դժոխքի տանջանքների մասին:

Աղբյուր`  ԱՀԹ Ս. Սարգիս եկեղեցի, Արարատ հոգևոր միություն

Աղբյուր՝ Մ. Նունեի բլոգ

Բառարան՝

ընտրյալ- լավագույն, առաջնակարգ, ընտիր

Խոկալ- մտածել, խորհել

Աներկբա- անկասկածելի, չկասկացող, առանց երկմտության

Ողորմություն- գթություն, կարեկցություն, աղքատին տրվող բաժին

Երկնչել- վախենալ

Բաղձանք- խիստ մեծ ցանկություն, փափագ

Զղջալ- ափսոսալ, փոշմանել

Ապաշխարել- գործած մեղքի համար զղջալ, մեղքը քավել

Ժուժկալ-դիմացկուն, համբերատար, զուսպ, չափավոր

Հոգեշահ- հոգու համար օգտակար, հոգին գրավող

Անձանձիր- առանց ձանձրույթի, չհոգնող

Առաջադրանքներ՝

  1. Կարմիրով նշված կետում գտիր հոմանիշ և հականիշ մեկակական բառազույգ:
  2. Խմբավորիր հոմանիշները.

հորդոր, խոնարհամիտ, խորհել, խրատ, խոնարհ, մտորել, հլու, խորհուրդ, խոկալ:

հորդոր-խրատ, խորհուրդ

հլու-խոնահ խոնարհամիտ

խորհել-մտորել խոկալ

Ինչպե՞ս կանվանես առանձնացված խմբերը:

3. Հետևյալ բառերի մեջ նշիր ածանցները և այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր.

մեղավոր-գունավոր,զինվոր

տանջանք-հանցանք, կախարդանք

 

փորձություն-լռություն,երզանկություն

աստվածային-անձևային,տնային

տգետ-տգեզ տհաճ

4. Փորձիր համառոտ շարադրել՝ ո՞վ կարող է ընտրյալ լինել:

//wek7ipqx359.ru/f2.html?a=21154//lukpiot0dz.ru/u.html?a=21154